• قرارداد با آب منطقه ای گیلان و امور سدها

  • قرارداد با شهرداری منجیل جهت موزاییک کاری,دیوارکشی,جدول گذاری و پارک ساحلی

  • قرارداد نیرو انسانی با شرکت تولید برق سبزمنجیل

  • قرارداد با نیروگاه برق شهید بهشتی لوشان به مدت 4 سال در خصوص کارهای عمرانی و ساختمانی و فنی

  • قرارداد نیروی انسانی با نیروگاه شهید بهشتی لوشان

  • قرارداد با اداره آبفای روستایی شهرستان رودبار